Jan 182010
 

V posledných dňoch polarizuje našu spoločnosť vyhlásenie exkomunikácie troch kňazov a jedného diakona Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Títo kňazi – Stanislav Cigánek, Martin Chlebek a Martin Jarabica ako aj diakon Peter Mazúr – spadajú pod právomoc svojho diecézneho biskupa. Preto v tomto prípade rozhodovali ako ich priami nadriadení dvaja arcibiskupi, bratislavský a trnavský. Obaja konali v rámci svojich kompetencií tak, ako im to nariaďuje Kódex kánonického práva. Nemožno teda ich rozhodnutie spochybniť.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených verejne vyjadruje svoju plnú podporu Mons. Stanislavovi Zvolenskému, ako aj Mons. Róbertovi Bezákovi, ktorí troch kňazov a jedného diakona upozornili na ich pomýlené názory a udelili im aj patričný cirkevný trest, ktorý má napomôcť ich návratu.

Spomenutí kňazi a diakon si zmenili mená a stali sa z nich bratia Michal, Bernard, Václav a Charbel. V priebehu niekoľkých dní „pocítili“ povolanie k zasvätenému životu a ako sami tvrdia, založili si aj vlastné rehoľné spoločenstvo, ktoré údajne priamo spadá do kompetencie pápeža. Nezastavili sa však len pri tom. Vo svojich výzvach o vyznanie viery a zrieknutie sa bludov pokračujú a adresujú ich profesorom na teologických fakultách a tiež všetkým rehoľným predstaveným. Hrubo a nepodložene napádajú členov rôznych rehoľných spoločenstiev na Slovensku a obviňujú ich z nevernosti duchu zakladateľa a mnohých iných neoverených faktov. Rehoľný a zasvätený život tak dehonestujú na úroveň rozkladu Cirkvi.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených v mene všetkých svojich členov, provinciálnych predstavených mužských reholí na Slovensku, prehlasuje, že túto ich výzvu na vyznanie viery a zrieknutie sa bludov neberie ako hodnovernú a verejne sa od nej dištancuje.

TK KBS informoval Karol Maník