Máj 242012
 

Vo veku 88 rokov zomrel 21. mája 2012 v Bratislave kňaz Bratislavskej arcidiecézy a náš rodák ThDr. Miloš Ondrejkovič. Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 25. mája o 10.30 h v bratislavskom Kostole sv. Ladislava na Špitálskej ulici, kde zosnulý kňaz naposledy pôsobil.
V rodnej farnosti sa naposledy rozlúčime s našim bratom v sobotu 26. mája o 13.00 h vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a následne o 14.00 h v Dome smútku.
Čítať ďalej »

Aug 042011
 

Mons. Rudolf BalážSlovensko (3. augusta, RV) – Banská Bystrica, predovšetkým tamojší farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie a jeho okolie, sa dnes stalo miestom stretnutia obrovského množstva ľudí, medzi ktorými nechýbali najvýznamnejší predstavitelia náboženského, politického a spoločenského života našej krajiny, ako aj veriaci zo všetkých končín Slovenska. Všetci sa prišli rozlúčiť so vzácnym človekom, biskupom Banskobystrickej diecézy Mons. Rudolfom Balážom, ktorý zomrel v stredu, 27. júla, zaopatrený sviatosťami, vo svojej rezidencii. Pohrebná svätá omša sa začala dnes predpoludním o 10:00 hodine a jej hlavným celebrantom bol predseda KBS, Mons. Stanislav Zvolenský. Svoju homíliu začal slovami z Lukášovho evanjelia: „Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“ (Lk 12, 44), takými výstižnými aj pre náhly a nečakaný odchod do večnosti Mons. Baláža, vo veku sedemdesiatich rokov:

„Keď najbližší spolupracovníci otca biskupa Rudolfa vstúpili do jeho bytu, našli na pracovnom stole knihu o príprave na večnosť a rozpracovaný príhovor o blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej, lebo mal sláviť svätú omšu 30. júla v Krivej. Otec biskup Rudolf sa snažil byť ten blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde bdieť a očakávať jeho príchod (porov. Lk 12, 37). Posledné veci, ktorých sa dotkol pred skončením svojho života, sú pre nás tichým svedectvom, v ktorom sa nám z Božej ruky ponúka dobré posolstvo o tom, ako sa on pripravoval na stretnutie s Pánom.“

Mons. Zvolenský vo svojej homílii všetkým pripomenul dôležité medzníky zo života Mons. Baláža, všetko, čo utvoril svojou službou človeka, kňaza a biskupa. Ako uviedol, dnes môžeme povedať, že jeho činnosť, modlitba, duchovné stretnutia s Pánom a stretnutia s ľuďmi znamenali, že sa všetkými silami usiloval láskavo starať o svojich bratov a sestry, a tak sa pripravovať na konečné stretnutie s Bohom. Jedným z prvých pastoračných projektov zosnulého biskupa bolo obnovenie diecézneho kňazského seminára; počas 21 rokov svojej služby vysvätil okolo 200 nových kňazov; obnovil základné a stredné cirkevné školy v diecéze; bol zakladateľom prvého slovenského katolíckeho Rádia Lumen; stál za usporiadaním diecéznej synody, ktorú v septembri 2003 otvoril osobne blahoslavený pápež Ján Pavol II.; založil Diecézne pastoračné centrum v Banskej Bystrici; podporoval prítomnosť a pôsobenie mužských a ženských reholí na území diecézy; a vykonal množstvo ďalších prospešných vecí pre rozvoj života Katolíckej cirkvi na pôde, ktorá mu bola zverená.

„Na začiatku svojej biskupskej služby si zvolil heslo: Pravda vás vyslobodí (porov. Jn 8,32). Sú to slová Pána Ježiša, ktoré povedal, keď otvorene hovoril, že prišiel od Boha, že prináša pravdivé posolstvo (porov. Jn 8,26). A že opakom slobody je hriech. Vtedy povedal: Každý, kto pácha hriech, je otrok (Jn 8,34) a pridal: Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní (Jn 8,36). Aj my teraz si želáme, prosíme a dúfame, že pre otca biskupa Rudolfa nastáva opravdivé vyslobodenie v Pravde, ktorým je milosrdné prijatie do Božej náruče, aby sa naplnili slová: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky“ (Ž 89,2).

V závere svätej omše odzneli svedectvá a slová úcty zo strany predstaviteľov cirkevného, politického a spoločenského života, z ktorých bolo cítiť, že Mons. Baláža vnímali ako zásadového, no chápavého a láskavého človeka. Telo zosnulého bolo o 16:00 uložené do hrobu na cintoríne v jeho rodisku v Nevoľnom.

Prevzaté z tkkbs.sk

K správe sú pridané aj fotografie

Feb 172010
 

Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc. Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev vyzýva na pokánie práve slovami Ježiša Krista:

„Kajajte sa a verte evanjeliu,“

Uveriť evanjeliu znamená vlastne prijať nebeské kráľovstvo. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha.

Čo máme robiť my? Pokánie začína tým, že uznávame svoju hriešnosť. To je prvý krok. Podobnú otázku sa pýtal aj sv. Lev Veľký a jeho odpoveď:

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň štyridsiatich dní naplnila pôstom, a to nie len striedmosťou v jedle, ale predovšetkým, že sa zbavujeme nerestí.“

Veriacim sa odporúča:

 1. Živšia a bohatšia účasť na liturgii Pôstneho obdobia a na kajúcich sláveniach.
 2. Prijať sviatosť zmierenia, aby sa s čistým srdcom mohli zúčastniť na veľkonočných tajomstvách.
 3. Účasť na pobožnostiach (napr. Krížová cesta), aby sa tak myseľ veriacich ľahšie priviedla k sláveniu Kristovho veľkonočného tajomstva.

ODPUSTKY

 • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (viď nižšie), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  Modlitba k Ukrižovanému

  Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená
  a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam:
  Dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
  ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi,
  a pevné odhodlanie ich napraviť.

  Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše
  uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách.
  Mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
  „Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“
  (Ž 22, 17).

Milovaný brata a sestry, prežime tento pôst v skutočnej obnove našich sŕdc a tak ho otvorme pre lásku k Ježišovi a našim bratom a sestrám.

Feb 112010
 

Milí mladí priatelia, registrácia je už úspešne spustená tak sa čím skôr prihláste.Kvetný víkend je celo-diecézna akcia pre mladých, pri ktorej sa môžu stretnúť s mladými rovnakého duch. presvedčenia, vypočuť si zaujímavé prednášky, zúčastniť sa hier, spoznať nových priateľov. viac info o KV 2010

kvetná nedeľa 2009takto sme minulý rok spolu prvýkrát prežili Kvetnú nedeľu.


prihlás sa na KV 2010

Dec 292009
 

Rímsko – katolická farnosť Sučany

Pozýva všetky deti a mládež od 5 do 15 rokov na

D E T S K Ý     S P E V O K O L

Prvé stretnutie bude na slávnosť Zjavenia Pána – 6.1.2010 na fare o 1400 h. Začneme posedením pri niečom sladkom

Prosíme všetky mamičky, babičky aby to oznámili vo svojich rodinách deťom.

TEŠÍME SA NA VÁS!