Apr 142011
 

Opäť sa blížia veľkonočné sviatky, ktoré sú pre nás kresťanov – katolíkov azda najdôležitejšie v liturgickom roku.
„ Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život.“ (VSLR, 18)
Jedno z päť cirkevných prikázaní nás vyzýva k prijatiu sviatosti zmierenia a Eucharistie aspoň raz do roka a to zvlášť vo veľkonočnom období. Neodmietajme toto pozvanie, nájdime si čas, spytujme si svedomie, prijmime sviatosť zmierenia a vytrvajme čo najdlhšie v posväcujúcej milosti.

V našom dekanáte sa bude spovedať takto:

Piatok pred Kvetnou nedeľou – 15. 4.
SUČANY – 10.00 – 11.00


Sobota pred Kvetnou nedeľou – 16. 4.
SUČANY – 9.30 – 11.00

TURANY – 9.30 – 11.00

Kvetná nedeľa – 17.4.
VRÚTKY – 15.00 – 17.30

Pondelok po Kvetnej nedeli – 18. 4.
MARTIN – SEVER – 15.30 – 17.30

Utorok po Kvetnej nedeli – 19. 4.
MARTIN-MESTO – 14.30 – 17.00

Streda po Kvetnej nedeli – 20. 4.
MARTIN-MESTO – 14.30 – 17.00

SPYTOVANIE SVEDOMIA

Jan 182011
 
“Našli sme útočište v tom, že dosiahneme ponúknutú nádej” (Hebr 6, 18).

Aká je to nádej? Je to nádej, že jedného dňa sa budeme radovať z večného života v nebi zjednotení s Bohom a všetkými veriacimi. Túto jednotu môžeme zažiť vždy, keď sa stretávame na svätej omši, no je veľmi smutné, že kresťania prežili bolestné rozdelenia počas dejín Cirkvi. Dokonca aj dnes je Kristovo telo veľmi rozdelené.

Práve preto sa mnohé kresťanské cirkvi dohodli, že 18. – 25. január je Týždňom modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok sa cirkvi rozhodli, že témou modlitieb a úvah bude jednota, ktorú prežívala Cirkev hneď po zoslaní Ducha Svätého: “Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách” (Sk 2, 42). A tak, keď začíname tento týždeň, rozmýšľajme, čo môžeme urobiť preto, aby sme sa modlili za hlbšiu jednotu medzi veriacimi.

Učenie apoštolov. Je vzácne vedieť, v čo a prečo veríme, pretože to prehlbuje našu vieru. Ak sa učíme, čo vyučuje Cirkev, môže nám to pomôcť pochopiť, čo Ježiš pre nás urobil a čo chce, aby sme urobili my pre neho. Rovnako nám to ukazuje, že toho, čo máme spoločné s ostatnými kresťanmi, je omnoho viac ako toho, čo nás rozdeľuje.

Bratské spoločenstvo. Je na tvojom pracovisku alebo medzi tvojimi susedmi niekto, s kým by si sa mohol stretnúť a zdieľať svoju vieru? Naša láska k Pánovi nás môže priviesť k ľuďom s tou istou láskou a ponúknuť nám príležitosti, aby sme sa mohli navzájom podporovať v Kristovi.

Lámanie chleba a modlitby. Aj keď nám rozdiely, ktoré medzi nami sú, môžu brániť, aby sme neboli spolu, môžeme “lámať chlieb” rôznymi spôsobmi. Môžeme spolu všetci pracovať na spoločných úlohách, napríklad služba chudobným alebo ochrana nenarodených. Rovnako sa môžeme modliť s ľuďmi inej denominácie – či už spontánne alebo v organizovanej modlitbovej službe. Modlitba s ostatnými kresťanmi je mocným spôsobom, aby sme obrábali novú pôdu a zmenili spôsob, akým sa na seba – a na iných z ostatných cirkví – pozeráme.

Tento týždeň je zvláštny čas, keď sa môžeme modliť za jednotu kresťanov. Ale to je iba začiatok. Môžeme sa stať prorokmi počas celého roka v očakávaní dňa, keď budeme všetci zjednotení v Ježišovi, našom spoločnom Pánovi a Spasiteľovi.

Pane Ježišu, všetka naša nádej je v tebe. Obmäkči naše srdcia a uzdrav naše zranenia, aby sme sa stali jedno so všetkými, ktorí ťa nasledujú.

Prevzaté z cssr.sk/slovo/

Jan 132011
 

Medzinárodné stretnutie mladých ON JE ŽIVÝ!
Milí mladí priatelia, pozývame Vás na 16. ročník medzinárodného stretnutia mladých „ON JE ŽIVÝ“ organizované Komunitou Emanuel, ktoré sa uskutoční v čase polročných prázdnin, v dňoch 28.1. – 30.1.2011 v Mestskej hale na Klokočine v Nitre.
Začiatok stretnutia: 28.1.2010 o 17.00 h; záver stretnutia: 30.1.2011 o 14.00 h.
Program: modlitby chvál, sv. omša, adorácia, osobné svedectvá, zahraniční hostia, prednášky, križovatky so zaujímavými a aktuálnymi témami, zábavný program, vrchol stretnutia bude v sobotu – Večerom milosrdenstva.
Hlavnými hosťami budú trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák a Kateřina Lachmanová.

Začiatok v piatok o 17,00 hod. Sv. omšou, po nej o 19,00 hod. koncert kapiel Jenos Brothers a 30tri.
Téma stretnutia: “…zakorenení a postavení na (Ježišovi) Kristovi, upevnení vo viere…“ (Kol2, 7).

Prihlásiť sa môžete cez internet: www.emanuel.sk; informácie aj na čisle: 0917 258 844 od 18:00 do 22:00, alebo onjezivy@emanuel.sk.
Uzávierka prihlášok cez internet je 16.1.2010. Potom už len na mieste.

Príď a pozvi aj svojich kamarátov, priateľov, spolužiakov – zažiješ neopakovateľný zážitok zo stretnutia s Bohom!

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
organizačný tím On je Živý

Feb 172010
 

Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc. Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev vyzýva na pokánie práve slovami Ježiša Krista:

„Kajajte sa a verte evanjeliu,“

Uveriť evanjeliu znamená vlastne prijať nebeské kráľovstvo. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha.

Čo máme robiť my? Pokánie začína tým, že uznávame svoju hriešnosť. To je prvý krok. Podobnú otázku sa pýtal aj sv. Lev Veľký a jeho odpoveď:

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň štyridsiatich dní naplnila pôstom, a to nie len striedmosťou v jedle, ale predovšetkým, že sa zbavujeme nerestí.“

Veriacim sa odporúča:

 1. Živšia a bohatšia účasť na liturgii Pôstneho obdobia a na kajúcich sláveniach.
 2. Prijať sviatosť zmierenia, aby sa s čistým srdcom mohli zúčastniť na veľkonočných tajomstvách.
 3. Účasť na pobožnostiach (napr. Krížová cesta), aby sa tak myseľ veriacich ľahšie priviedla k sláveniu Kristovho veľkonočného tajomstva.

ODPUSTKY

 • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (viď nižšie), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  Modlitba k Ukrižovanému

  Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená
  a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam:
  Dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
  ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi,
  a pevné odhodlanie ich napraviť.

  Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše
  uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách.
  Mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
  „Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“
  (Ž 22, 17).

Milovaný brata a sestry, prežime tento pôst v skutočnej obnove našich sŕdc a tak ho otvorme pre lásku k Ježišovi a našim bratom a sestrám.

Dec 152009
 

Adventná duchovná obnova martinského dekanátu
9.-11. decembra 2009

V uplynulom týždni sme mali možnosť pripraviť sa na vianočné sviatky aj prostredníctvom dekanátnej duchovnej obnovy. Pod vedením kňaza ThLic. Romana Seka nás vo Vrútockom farskom kostole čakal bohatý program, ktorý okrem každodennej sv. omše, prednášky a možnosti sv. spovede zahŕňal aj prezentácie, adoráciu, priestor pre spevácky zbor i stretnutie mládeže dekanátu.
Ďakujeme všetkým, ktorí program pripravili i tým, ktorí sa prišli takýmto spôsobom duchovne obnoviť.

no images were found


fotografie z www.dcza.sk