Feb 172010
 

Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc. Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev vyzýva na pokánie práve slovami Ježiša Krista:

„Kajajte sa a verte evanjeliu,“

Uveriť evanjeliu znamená vlastne prijať nebeské kráľovstvo. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha.

Čo máme robiť my? Pokánie začína tým, že uznávame svoju hriešnosť. To je prvý krok. Podobnú otázku sa pýtal aj sv. Lev Veľký a jeho odpoveď:

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovizeň štyridsiatich dní naplnila pôstom, a to nie len striedmosťou v jedle, ale predovšetkým, že sa zbavujeme nerestí.“

Veriacim sa odporúča:

 1. Živšia a bohatšia účasť na liturgii Pôstneho obdobia a na kajúcich sláveniach.
 2. Prijať sviatosť zmierenia, aby sa s čistým srdcom mohli zúčastniť na veľkonočných tajomstvách.
 3. Účasť na pobožnostiach (napr. Krížová cesta), aby sa tak myseľ veriacich ľahšie priviedla k sláveniu Kristovho veľkonočného tajomstva.

ODPUSTKY

 • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
 • Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (viď nižšie), môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

  Modlitba k Ukrižovanému

  Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená
  a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam:
  Dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky,
  ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi,
  a pevné odhodlanie ich napraviť.

  Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše
  uvažujem a rozjímam o tvojich piatich ranách.
  Mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
  „Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“
  (Ž 22, 17).

Milovaný brata a sestry, prežime tento pôst v skutočnej obnove našich sŕdc a tak ho otvorme pre lásku k Ježišovi a našim bratom a sestrám.