Okt 312009
 

1.čítanie — Zjavenie apoštola Jána 7,2-4.9-14

A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:„Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“ A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela:

Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“

Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ Povedal som mu: „Pán môj; ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.”

2.čítanie – Prvý Jánov list 3,1–3

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 5,1–12a

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.”

Zamyslenie

Bratia a sestry,slávime slávnosť všetkých svätých – je to osobitný článok našej viery ( verím v spoločenstvo svätách). V Sýrii tento sviatok bol datovaný už od 4. storočia, kedy si spomínali na všetkých mučeníkov. Od roku 835 sa slávi v celej Cirkvi 1. novembra.

Možno si to tak ani moc neuvedomujeme, ale každý z nás má v sebe kúsok “anjela” – Božími deťmi, ako sme počuli v druhom čítaní sa stávame krstom, kedy dostávame krstného patróna a pri sviatosti birmovania si tiež vyberáme nejakého svätého, koho chceme napodobňovať. Je naozaj dôležité, aby sme sa pripodobňovali týmto svätým, lebo oni určite žili Ježišove blahoslavenstvá – mnohí z nich žili v prísnej askéze a svojim životom slúžili Bohu a blížnym. A to je zmysel dnešnej nedele – vážiť si našich, i všetkých nebeských patrónov a snažiť sa žiť ich život, lebo našou úlohou je byť svätý.

Naši anjeli majú i inú úlohu, ako sme počuli v prvom čítaní, že jeden anjel od východu označoval na čele “služobníkov nášho Boha” – tých ktorí sú naozaj Božími deťmi, tí, ktorí sa usilujú byť čistí, chudobní, plačúci, tichí, lační a smädní po spravodlivosti, milosrdní …

Bratia a sestry, skúsme si v tomto týždni nájsť čas a možno si prečítať charizmy našich patrónov a žiť aspoň trochu z ich života. Tiež zajtra si spomíname na všetkých tých, ktorí nás predišli a možno aj to je výzva pre nás, skúsiť sa obetovať a pomôcť svojou modlitbou, odpustkami, ktoré môžeme privlastniť dušiam v očistci. Amen.

 Publikoval o 16:25