Jan 092010
 

1. čítanie – Izaiáš 42, 1-7

“Hľa, môj služobník priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.  Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.  Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo.  Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy.”  “Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov,  aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.”

2. čítanie – Skutky apoštolov 10, 34-38

Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: “Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,  ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.  Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých: Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei;  ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.

Evanjelium – Evanjelium podľa Lukáša 3,15-16.21-22

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: “Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.  Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,  zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: “Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.”

Zamyslenie

Bratia a sestry. Svätá Cirkev nám poukazuje na podobu sviatosti krstu už v Starom zákone, napr. Noemov koráb, kedy sa skrze vodu zachránili niekoľkí, ďalej to môže byť prechod cez Červené more, alebo prechod cez Jordán. Všetky tieto predobrazy sa napĺňajú v Novom zákone cez Ježiša Krista (KKC). Kristus nemusel prijať krst, on nebol tým ktorý sa chce očistiť, alebo si získať nebo… Kristus sa svojim krstom skutočne priblížil k človeku a dal mu príklad, spravil len to, čo je spravodlivé a to učil iných. Asi všetci čo sme tu sme pokrstení, naši rodičia pokračovali v tradícií Cirkvi a nechali nás pokrstiť, tým nás pripojili ku Kristovmu telu, stali sme sa členmi svätej Cirkvi a môžeme prijímať ďalšie sviatosti. Ale čo všetko to pre nás znamená? Veď pozrime pre koľkých to krstom, alebo prvým svätým prijímaním končí. Krst by pre každého jedného z nás mal znamenať začiatok niečoho nového, niečoho veľkého. Možno sa skúsme zamyslieť v tomto týždni, či žijeme sviatosť krstu každý deň v našom živote, či naozaj sme očistení a spočinul by aj na nás Duch Svätý?… Prosme, aby sme sa nie len kresťanmi volali, ale aj aby sme to skutkami dokázali. Amen.