Jan 162010
 
1. čítanie – Kniha proroka Izaiáša (Iz 62,1-5)

Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa. Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu; i budeš sa volať novým menom, ktoré ti určia Pánove ústa. Budeš ozdobnou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha. Už ťa nebudú volať Opustená a tvoju krajinu nebudú volať Spustošená, lebo teba budú nazývať Mám v nej záľubu a tvoju krajinu Vydatá, veď sa zaľúbilo v tebe Pánovi a tvoja krajina dostane manžela. Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh.

2. čítanie – Prvý list Korinťanom (1Kor 12,4-11)

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.

Evanjelium podľa Jána (Jn 2,1-11)

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: “Nemajú vína.” Ježiš jej odpovedal: “Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.” Jeho matka povedala obsluhujúcim: “Urobte všetko, čo vám povie!” Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: “Naplňte nádoby vodou!” A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: “Teraz načrite a zaneste starejšiemu!” A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a vravel mu: “Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.” Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Zamyslenie

Bratia a sestry. Minulou nedeľou sme začali obdobie cez rok, kedy si už postupne pripomíname udalosti zo života Ježiša Krista – celý týždeň sme moli počuť o nejakých zázrakoch a dnešná nedeľa nám práve ukazuje prvý zázrak a to premenenie vína. Je to veľmi dôležitý a významný medzník pre vieru jeho učeníkov. Možno si spomeniete na jedno tajomstvo z ruženca – ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. V spojitosti s druhým čítaním o daroch, mi napadá, aké sú Ježišove dary – Ježiš cez Boží zázrak vštepuje ľudsky vieru. Určite poznáme mnoho vysvetlení tohto evanjelia, aká situácia to musela byť pre svadobčanov, a ako t zas Pán Ježiš úžasne vyriešil. Samozrejme, ale možno zaujímavá je práve svojou jednoduchosťou Mária, tak ako na sviatok Bohorodičky povedala, že všetky tieto slová zachovávala v srdci a premýšľala o nich, dnes možno zaujme vetou “Urobte všetko, čo vám povie!” Mária dobre vedela, prečo sa s požiadavkou obrátila práve na svojho Syna, vedela, že on zmôže veľa a aj uspela. Podobne aj my, robme všetko čo nám povie, prostriedok, kde počúvať Boha je naša modlitba, kedy Bohu niečo hovoríme a on nám odpovedá. Skúsme sa s v tomto týždni s Bohom “porozprávať” možno aj o tých daroch, ktoré sme dostali, o tom ako ich využívame a ponúkame iným… Amen.

pozrite si klip k evanjeliu z Tlačovej kancelárie KBS