Okt 242009
 

30 “B”

1.čítanie: Jer 31,7–9

Lebo toto hovorí Pán: Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov! Rozhlasujte, oslavujte a hovorte: »Pán vyslobodil svoj ľud, zvyšky Izraela.« Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a z končín zeme ich zhromaždím, medzi nimi i slepých a chromých, samodruhé i šestonedieľky veľký zástup sa vráti sem. Prichádzajú s plačom, no vediem ich s potechou, zavediem ich k potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec a Efraim je môj prvorodený.

2.čítanie: Hebr 5,1–6

Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi, pretože aj sám podlieha slabosti. A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy, ako za ľud, tak aj za seba samého.Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona. Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal:
„Ty si môj syn,
ja som ťa dnes splodil;“

ako aj na inom mieste hovorí:
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“

Evanjelium podľa Marka – Mk 10,46b–52

A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

Zamyslenie

Bratia a sestry, dnes sa trošku pozorne zamerajme na evanjelium. Situácia, ktorá sa tu odohrala, bola tesne pred Ježišovým vstupom do Jeruzaleme – a už v tomto príbehu počujeme Syn Dávidov,”ďalej si môžeme všimnúť situáciu, kedy slepec odhodí plášť – podobne ako na Kvetnú nedeľu spievame “Hosana Synovi Dávidovmu”. Ak si spomíname, evanjeliá minulých nedieľ nám hovorili o nerozlúčnosti manželstva, o bohatom mládencovi, ktorý nechcel opustiť svoje bohatstvo, o žiadosti dvoch učeníkov, ktorí chcú sedieť na popredných miestach v Kráľovstve a práve toto uzdravenie je odpoveďou na všetky evanjeliá pred tým: bohatý mládenec nechcel nasledovať Krista pre svoj majetok – slepec neváha a nasleduje ho, učeníci žiadajú sedieť jeden po pravici, druhý po ľavici – slepec odpovedá „Rabboni, aby som videl.“
Pozoruhodné je, čo v skutočnosti slepca vyliečilo – v mnohých prípadoch to je Ježišov dotyk, ale tu čítame, že ho zachránila sila jeho viery. Mohol si povedať, že keď je slepý a žobre niekde na ulici, môže mu byť všetko jedno, ale on mal stále v sebe pravý zmysel života a to Krista, keď sa rozhodol ísť za ním.
A tak bratia a sestry, pre nás je tento slepec veľkým príkladom do nášho života – skúsme preto v tomto týždni naozaj čerpať z múdrosti slepca Bartimeja a ísť za podstatou nášho života. Amen.

 Publikoval o 14:46