Okt 172009
 

29. nedeľa

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša 53, 10-11

Prorok hovorí: Pán dovolil zdrviť svojho služobníka slabosťou; keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasýti sa poznaním. Boh hovorí: Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny.
Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z Listu Hebrejom 4, 14-16

Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.
Počuli sme Božie slovo.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka 10, 42-45

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.”
Počuli sme slovo Pánovo.

Zamyslenie

Bratia a sestry, koľkokrát si povzdychneme, aké to máme všetko ťažké, že by sa zišlo mať viac peňazí a lepšie by to mohlo byť aj doma – v rodine, ako nás to všetko drví a bolí – možno tak ako sme počuli, v prvom čítaní: “Pán dal zdrviť svojho služobníka slabosťou,” ale i ” Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasýti sa poznaním”
Často krát potrebujeme mať niekoho pri sebe, aby nás len vypočul, alebo aby nám pomohol, stačí tak trochu.Len prečo hľadáme pomoc u ľudí? Veď či nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami? Či nemáme ísť k trónu milosti? Či nemáme ísť za Kristom.
Práve v dnešnom evanjeliu počúvame, že Kristus tu prišiel kôli nám. Veľkňaz, ktorý toho pre nás vytrpel mnoho. Jediný, ktorý bol v očiach ľudí posledný a predsa sa stal prvým. Jediný, ktorý môže počúvať naše trápenia a bolesti.
Ešte stále máme možnosť prosiť našu nebeskú Matku cez modlitbu posv. ruženca, možno aj v tomto týždni, za to, aby sme sa naozaj usilovali a snažili ísť vždy za našim Veľkňazom-Kristom.
Amen

 Publikoval o 19:38