Okt 042009
 

27. nedeľa v období cez rok

Prvé čítanie – Gn 2, 18 – 24

Pán Boh povedal: “Nie je dobre, že je človek sám. Urobím mu pomocníka,
ktorý mu bude podobný.”
Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo,
priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Lebo ako človek
nazval živú bytosť, tak sa volá. A človek dal mená všetkému dobytku, všetkým
nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám.
Ale pomocník, ktorý by bol podobný človekovi, sa nenašiel.
Pán Boh teda dopustil na človeka hlboký spánok. A keď zaspal, vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. Z rebra, ktoré vybral človekovi, Pán Boh utvoril ženu a priviedol ju k človekovi.
A človek zvolal: “Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela.
Bude sa volať ‘mužena’, lebo z muža bola vzatá.”
Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú
jedno telo.

Druhé čítanie – Heb 2, 9 – 11

Bratia a sestry, vidíme, že Ježiš, ktorý bol o niečo nižšie postavený ako anjeli, je ovenčený slávou a cťou, pretože pretrpel smrť, lebo z Božieho milostivého rozhodnutia okúsil smrť za všetkých.
Iste bolo vhodné, že ten, pre ktorého a skrze ktorého je všetko, ktorý
mnohých synov priviedol do slávy, utrpením zdokonalil pôvodcu ich spásy.
Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, pochádzajú z jedného.
Preto sa neostýcha volať ich bratmi.

EVANJELIUM – Mk 10, 2- 12

Prišli farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.
Odpovedal im: “Čo vám prikázal Mojžiš?”
Vraveli: “Mojžiš dovolil napísať rozlukový list a prepustiť ju.”
Ježiš im povedal: “Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto ustanovenie. Ale na počiatku stvorenia ich Boh ako muža a ženu stvoril. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!”
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. I povedal im: “Kto prepustí svoju
manželku a vezme si inú, previní sa proti nej cudzoložstvom. A ak žena
prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.”

Zamyslenie

Bratia a sestry, už na prvých stranách Svätého Písma čítame, o spoločenstve, o tom, že pre človeka nie je dobré aby ostal sám. Boh – Stvoriteľ, je taký dobrý, že hneď na začiatku to rieši a dáva mu „pomocníka podobnému človekovi.“ Boh dáva na začiatku náznak sviatosti manželstva – „Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedno telo,“ Už o začiatku hovorí o spoločenstve lásky, viery, porozumenia. Ako keby povedal, nie pre seba žijete, ale spolu žite!
V evanjeliu opäť vidíme farizejov, ktorí sa pýtajú na názor Ježiša, či smie muž prepustiť svoju manželku. Už tu je to sklamanie, že sa ho majú dôvod na niečo také pýtať – asi nebolo všetko v poriadku a stávali sa aj prípady rozvodov – narušenie spoločenstiev. Farizeji ďalej poukazujú na Mojžišov zákon, ktorý hovoril o prepúšťacej listine a prepustení. „Pre tvrdosť vášho srdca napísal toto prikázanie…“ V tej dobe, keď sa mužovi manželka nepáčila, tak ju jednoducho nechal tak, táto prepúšťacia listina práve chránila ženy, rozmachom svojich mužov, preto Kristus hovorí o tvrdosti ich srdca – chránil zväzok lásky a pokoja a ďalej poukazuje na jednotu Otca a Syna – „Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedno telo“ – to čo povedal Stvoriteľ na začiatku to potvrdzuje Kristus – nijak inak to byť nemôže.
Tak isto ani my s rozvodmi a rôznymi druhmi iných manželstiev nemôžeme súhlasiť, nemôžeme mávnuť rukou a ísť ďalej, ako čítame v liste Hebrejom – „Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi.“ – opäť spoločenstvo, na ktorom nám musí záležať a nie zakrývať si oči.
Rodina – najmenšia časť Cirkvi – otec, mama, deti, starí rodičia, brata a sestry – naša Cirkev – to chce Boh stále – spoločenstvo lásky, viery, plné nádeje, porozumenia a starostlivosti, to je základ budúcnosti, a preto skúsme v tomto týždni prosiť za naše rodiny, za všetky manželstvá, za naše farské spoločenstvo, za našu Cirkev, aby bola skutočným spoločenstvom. Amen.

 Publikoval o 21:30