Sviatosť manželstva

 

image_galleryČo je manželstvo?
Manželstvo vzniká medzi mužom a ženou ako celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané na dobro manželov, ako aj na splodenie a výchovu detí. Manželstvo vzniká vzájomným súhlasom snúbencov. Sviatosťou manželstva vzniká medzi mužom a ženou úplná jednota. Jednota, kedy sa muž a žena stávajú jedným telom a jednou dušou.

Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (uzavreli civilný sobáš alebo v nekatolíckom obrade); chceme aj im podať pomocnú ruku, aby ich zväzok bol platný aj pred Bohom a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať.

VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV pred uzavretím sviatosti manželstva
O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však pol roka vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

AKO POSTUPOVAŤ ?
Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.
V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom FÚ, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.
 • Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný kánonický pobyt v našej farnosti, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka. Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
 • Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).
 • V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na pripustenie k svätému prijímaniu. Birmovka nie je podmienkou k sobášu. Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Biskupský úrad do Žiliny.
 • Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí xerokópia, netreba ju overovať notárom). Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz.
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený(á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
 • Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.
 • Pri spísaní cirkevnej zápisnice dostanete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý si vyplníte (strojom) a spoločne odovzdáte na štátnu matriku (viď adresa), kde si okrem tejto žiadosti zoberte OP a rodné listy.
  • v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
  • štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva. (stačí jeden z manželov s OP)

Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
Snúbenci potom majú absolvovať stretnutia, na ktorých sa preberie a vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Táto predmanželská náuka býva spoločná v rámci projektu domanzelstva.sk Treba si čím skôr pozrieť voľné termíny a zaregistrovať sa.