Sviatosť pokánia

 

Sviatosť zmierenia„Teraz však hovorí Pán- obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia , a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie“ (Joel 2,12-13)

V našej farnosti sa sviatosť zmierenia vysluhuje :
- pol hodinu pred večernou sv. omšou počas týždňa
- v týždni pred prvým piatkom hodinu pred večernou sv. omšou
- k chorým chodievam pravidelne v prvopiatkovom týždni, nahlásiť návštevu chorého je potrebné v sakristii kostola.

„Pokánie pobáda hriešnika, aby sa ochotne podujal na všetko; aby mal v srdci ľútosť, v ústach vyznanie, v činoch dokonalú poníženosť alebo plodné zadosťučinenie.“ (KKC  1450)

Je to sviatosť, v ktorej sa hriešnikovi odpúšťajú hriechy spáchane po krste skrze kňazské rozhrešenie, ak ich opravdivo ľutuje, úprimné vyznáva a má vôľu vykonať zadosťučinenie.
Sviatosť zmierenia pre platné a hodné vyslúženie musí obsahovať tieto časti:

1.Spytovanie svedomia
Vo svetle Božieho slova rozmýšľam, aké hriechy som spáchal. Najvhodnejšie texty na spytovanie sú treba hľadať v Desatore, v morálnej katechéze evanjelií a listov apoštolov – v reči na vrchu a v ponaučeniach apoštolov. (KKC  1454)

2.Ľútosť
Je to „bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť“. (KKC  1451)
Rozlišujeme:
- ľútosť dokonalú – motivuje ju láska k Bohu
- ľútosť nedokonalú – rodí sa z uvažovania o škodlivosti hriechu alebo zo strachu pred večným zatratením

3.Predsavzatie nehrešiť
Je pevné rozhodnutie človeka viac nehrešiť, vyhýbať sa hriechu.

4. Vyznanie hriechov
Je nenahraditeľnou a podstatnou časťou sviatosti pokánia. Vyznaním sa človek:
- Postaví zoči-voči hriechom, ktorými sa previnil,
- Berie za ne zodpovednosť,
- Znovu sa otvára Bohu a spoločenstvu Cirkvi.
Podľa prikázania Cirkvi, každý veriaci, ktorí dosiahol vek usudzovania, je povinný úprimné sa vyspovedať zo svojich ťažkých hriechov aspoň raz do roka. (KKC  1457)

5. Zadosťučinenie
Sú kajúce skutky uložené kajúcnikovi pri sviatosti zmierenia na odčinenie dočasných trestov a večného trestu. Môže to byť: modlitba, milodar, skutky milosrdenstva, služba blížnemu a obety.

Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:
— zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť posväcujúcu;
— zmierenie s Cirkvou;
— odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
— odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
— pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
— vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou.

Odpustkami môžu veriaci získať pre seba i pre duše v očistci odpustenie časných trestov, ktoré sú následkami hriechov.

SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE MLADÝCH 1
SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE MLADÝCH 2
SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE MANŽELOV
SPYTOVANIE SVEDOMIA PODĽA STAVOV
MYSTIČKA CATALINA RIVAS – O SVÄTEJ SPOVEDI

 Publikoval o 23:52