Sviatosť krstu

 

Krst“Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.”(KKC 1213)

Čo je to krst?
Krst je prvá zo siedmich sviatostí, nazýva sa aj bránou do života v Duchu a bránou k ostatným sviatostiam, pretože bez krstu nie je možné prijať inú sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi – katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva.

Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť?
- čo najskôr po narodení

Kde má byť dieťa pokrstené?
- keď je zdravé – vo farskom kostole v mieste trvalého bydliska rodičov
- keď je choré, prípadne zomiera – môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho doniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.

Kde majú rodičia nahlásiť krst dieťaťa?
Na farskom úrade, prípadne po sv. omši v sakrestií. Je vhodné, aby o krst prišiel požiadať aspoň jeden z rodičov.

Čo rodičia potrebujú doniesť na farský úrad?
Kópia rodného listu dieťaťa. Krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke! Ak nebývate na území našej farnosti a chcete, aby vaše dieťa bolo pokrstené u nás, je potrebné, aby ste doniesli povolenie ku krstu od farára vášho trvalého bydliska.

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?
Také aby meno krstenca nebolo v rozpore s katolíckym zmýšľaním.

Akých krstných rodičov si treba vybrať?
Je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom. Krstným rodičom nemôže byť nekatolík (napr. evanjelik), civilne rozvedený, a ten, kto žije pohoršlivým životom (napr. žije ako druh a družka). Krstný rodič má byť bez právnej prekážky. Musí mať najmenej 16 rokov a byť pobirmovaný, ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo. Medzi krstným rodičom a dieťaťom vzniká duchovné príbuzenstvo. V prípade zlyhania rodičov vo výchove, krstní rodičia majú byť prví, ktorí ponúknu pomocnú ruku krstencovi.

Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa?
Keď dávate dieťa pokrstiť, máte povinnosť vychovávať ho aj k nadprirodzenej viere. Znamená to snažiť sa z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka.
Vašou povinnosťou je byť pre dieťa príkladom, naučiť ho modliť sa, predstaviť mu pravdy viery a priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam. Máte formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní.
Raz budete stáť pred Pánom Bohom a vydávať počet z toho, ako ste si plnili svoje povinnosti.

Čo si máme na krst priniesť?
Je potrebné doniesť so sebou krstnú sviecu a bielu košieľku. Na košieľke má byť vyšité, alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenie a dátum krstu.

Krst dospelého
Záujemca nech sa sám príde nahlásiť na farský úrad, kde sa dohodne s kňazom na forme a podmienkach prípravy. Dospelý kandidát má absolvovať 2 – ročnú prípravu.

 Publikoval o 23:49