Sviatosť birmovania

 

BirmovkaPrečo prijať sviatosť birmovania?
Je to predovšetkým sviatosť, ktorá dopĺňa sviatosť krstu, je to sviatosť, pri ktorej sa prijíma Duch Svätý – tretia božská osoba – s jeho darmi, ktoré z pokrsteného majú urobiť dospelého pre Krista.
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok “sviatostí uvádzania do kresťanského života”. Jednota tohto celku sa musí zachovať. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti. Sviatosť birmovania nás dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje nás osobitnou silou Ducha Svätého.
Birmovanie, takisto ako krst, vtláča do duše kresťana duchovný znak, preto túto sviatosť možno prijať iba raz za život.
V Latinskej cirkvi sa sviatosť kresťanskej dospelosti udeľuje po dosiahnutí veku užívania rozumu a jej slávenie sa spravidla vyhradzuje biskupovi, čím sa naznačuje, že táto sviatosť posilňuje zväzok s Kristovým spoločenstvom (Cirkvou).

Príprava k sviatosti birmovania?
Cieľ prípravy k prijatiu sviatosti birmovania nespočíva iba v intelektuálnom zvládnutí predložených tém či otázok, ale v prehĺbení úprimného vzťahu k Bohu a k Cirkvi vierou, ktorú budete vedieť uplatniť vo všetkých okolnostiach života, pre svoje dobro a pre dobro blížnych.

Ako sa pripraviť na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti?
1. Prihlásiť sa slobodne a dobrovoľne po výzve na nedeľnej svätej omši.
2. Navštevovať Náboženskú výchovu vo svojej škole.
3. Pravidelne sa zúčastňovať svätých omší v nedeľu a v prikázaný sviatok.
4. Prehlbovať osobný vzťah k Bohu a k Cirkvi vo svojej farnosti sviatostným životom. (sviatosť zmierenia – prvé piatky, sväté prijímanie).
5. Životom vydávať kresťanské svedectvo veriaceho človeka.
6. Absolvovať stretnutia so svojou skupinkou.

Sviatosť birmovania aj pre dospelých
Povzbudzujeme aby sa na prípravu prihlásili aj tí, ktorí z rôznych príčin doposiaľ neprijali sviatosť „Birmovania“ a už sú dospelí. Odhoďte predsudky a prihláste sa. Vaša príprava bude prispôsobená vašim možnostiam. Nebojte sa prijať DUCHA SVÄTÉHO, ktorý Vám pomôže žiť aktívnejšie svoju vieru.

Birmovný rodič
Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je dospelý a je už pobirmovaný a žije usporiadaným kresťanským životom natoľko, že je pre birmovanca vzorom a je ochotný pomôcť v duchovných otázkach a na ceste života viery.

Začiatok prípravy k sviatosti birmovania sa v našej farnosti vyhlasuje vo farských oznamoch.

 Publikoval o 23:50