Sviatosť eucharistie

 

EucharistiaJežiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti jako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka“ (KKC 1324)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí
V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa zvyčajne koná v májovú nedeľu. Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra.

Prvé sväté prijímanie dospelých
Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade. Príprava pozostáva zo stretnutí s kňazom.

Čo by som mal vedieť k 1. svätému prijímaniu?

 Publikoval o 23:52