Sviatosti

 

liturgia

Liturgia sa právom pokladá za výkon Kristovho kňazkého úradu, v ňom sa totiž vnímeteľnými znakmi naznačuje a každému znaku príslušným spôsobom uskutočňuje posvätenie človeka, pričom celé tajomné Kristovo telo – hlava i jeho údy, vzdávajú Bohu všetok verejný kult.
(II. Vatikánsky koncil, konš. Sacrosanctum Concilium, 7)

Celý liturgický život sa v Cirkvi sústreďuje okolo eucharistickej obety a sviatostí.

“Pridŕžajúc sa učenia svätých Písem, apoštolských tradícií a jednomyseľného súhlasu Otcov, vyznáveme, že všetky sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus.
(Tridenský koncil, 7. zasadnutie, Canones de sacramentis in genere, kán.1)

Ak sa sviatosti náležite slávia vo viere, udeľujú milosť, ktorú naznačujú.
(Tridenský koncil, 7. zasadnutie, Canones de sacramentis in genere, kán.5)

 Publikoval o 16:53