Nov 232009
 

ministranti D E K A N Á T N E    M I N I Š T R A N T S K É    S T R E T N U T I E – V R Ú T K Y

V pondelok (dňa 16.11.2009) sa ôsmi naši miništranti zúčastnili dekanátneho stretnutia miništrantov vo Vrútkach.
Bol im predstavení projekt – „s Dominom do Ríma“ súťažili s vedomosťami o svätých – skončili na 4 mieste.
Nakoniec sa všetci miništranti aktívne zapojili do sv. omše – každý svojimi schopnosťami a úlohami.

Sv. omšu celebroval pán kaplán z Martina dp. Štefan Vančo.