Máj 212016
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERADňa 14. mája 2016 sa v rámci Mimoriadneho svätého Roku milosrdenstva uskutočnila farská púť do Krakowa a Lagiewnikov – centra Božieho milosrdenstva. Počas púte sme slávili sv. omšu, súkromne sme si prehliadli kaplnky a duchovné centrum v Lagiewnikoch a navštívili sme aj Wawel a centrum mesta Krakowa. Duchovne nás sprevádzal dp. Pavol Pečko a odborný výklad ponúkli manželia Verešovci z cestovnej agentúry Trinus Slovacija z Konskej pri Rajeckých Tepliciach.
Čítať ďalej »

Dec 082015
 

V utorok 8. decembra 2015, na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, sa v celej Cirkvi, z podnetu Sv. Otca Františka, začal sláviť mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. V našej farnosti sme tento Jubilejný rok otvorili  o 17.00 h. tichou adoráciou pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.  Od 17.30 h. sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a o 18.00 h. bola slávnostná sv. omša, ktorú celebroval rehoľný kňaz p. Leopold Ivan Nemček OFM Cap.  V kázni sa prihovoril na tému Božieho milosrdenstva.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 23:59
Dec 072015
 

Ctenému bratovi Mons. Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie.

Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na pár bodov, ktoré sa mi zdajú dôležité, lebo umožnia, aby sa slávenie svätého roku pre všetkých veriacich stalo opravdivým momentom stretnutia s Božím milosrdenstvom. Mojou túžbou je, aby bolo jubileum živým zakúsením Otcovej blízkosti, bezprostredným, priam rukolapným dotykom s jeho nežnosťou, ktorý upevní vieru každého veriaceho a urobí jeho svedectvo účinnejším. Moje myšlienky smerujú v prvom rade k všetkým veriacim, ktorí budú prežívať milosť svätého roku či už v jednotlivých diecézach alebo ako pútnici v Ríme. Želám si, aby sa odpustky svätého roku pre každého stali skutočným zážitkom Božieho milosrdenstva, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, a úplne zabúda na spáchaný hriech. Aby veriaci mohli zažiť a dosiahnuť odpustky musia na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne, ktorá bude otvorená na každej katedrále alebo na kostole, ktorý určí diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež stanovujem, že bude možné získať odpustky vo svätyniach, kde bude otvorená brána milosrdenstva, a v kostoloch tradične považovaných za milostivé. Je dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrnujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Bude nutné, aby boli tieto slávené sviatosti spojené s vyznaním viery a s modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci na dobro Cirkvi a celého sveta. Okrem toho myslím aj na tých, čo z rozličných dôvodov nemôžu prísť k svätej bráne – predovšetkým na chorých, starých a opustených, ktorí často nie sú schopní vyjsť z domova. Pre nich bude veľkou pomocou, ak budú prežívať chorobu a utrpenie ako zakúšanie blízkosti Pána, ktorý v tajomstve svojho utrpenia, svojej smrti a zmŕtvychvstania ukázal kráľovskú cestu, ako dať bolesti a osamelosti zmysel. Ich cestou, ako získať odpustky svätého roku, bude prežívanie tohto okamihu skúšky s vierou a s radostnou nádejou, prijímajúc Eucharistiu 1 alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe – aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov. Čítať ďalej »

 Publikoval o 20:25
Dec 032015
 

Vatikán 2. decembra – Svätý Otec František pred blížiacim sa začiatkom Jubilejného roka milosrdenstva poskytol rozhovor týždenníku „Credere“, ktorý je oficiálnym časopisom Jubilea milosrdenstva. Text rozhovoru dnes publikovalo Tlačové stredisko Svätej stolice.

Svätý Otec, keď teraz stojíme na prahu Jubilea, môžete nám vysvetliť, čo v srdci vás primälo zdôrazniť tému milosrdenstva? Ako naliehavo ju vnímate so zreteľom na súčasnú situáciu vo svete a v Cirkvi?

„Téma milosrdenstva sa silne zdôrazňuje v živote Cirkvi počnúc Pavlom VI. Bol to pápež Ján Pavol II., ktorý ju mocne podčiarkol s Dives in misericordia, s kanonizáciou svätej Faustíny a ustanovením sviatku Božieho milosrdenstva vo veľkonočnej oktáve. V tejto línii som cítil, že je to ako Pánova túžba ukázať ľuďom svoje milosrdenstvo. Neprišlo to teda na um mne, ale nadväzujem na relatívne nedávnu tradíciu, aj keď existovala vždy. A uvedomil som si, že bolo potrebné urobiť niečo, aby sa v tejto tradícii pokračovalo.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 21:20
Okt 172015
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sobotu 17. októbra 2015, v rámci mesiaca sv. ruženca, sme uskutočnil farskú púť do Ludźmierzu v Poľsku. Nachádza sa tam pútnický chrám Panny Márie Ludźmierzskej a tiež veľká priestranná ružencová záhrada. Po ceste tam sme sa zastavili v Krivej, na Orave, v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. V kostole sme si vypočuli svedctvo o jej živote z úst miestneho pána kostolníka, pomodlili sme sa a uctili sme si relikviu blahoslavenej Zdenky. Predpoluním sme prišli do Ludźmierzu, slávili sme svätú omšu, v ružencovej záhrade sme sa pomodlili modlitbu radostného sv. ruženca, prezreli sme si záhradu a všetkých 20. výjavov tajomstiev sv. ruženca. Na spiatočnej ceste sme navštívili svätyňu Fatimskej Panny Márie v Zakopanom, čím sme zavŕšili našu farskú púť. Duchovne nás sprevádzal správca farnosti dp. Pavol Pečko. Čítať ďalej »

 Publikoval o 18:04
Sep 012015
 

V utorok 1.septembra 2015 sme uskutočnili farskú púť do Levoče, na Spišskú Kapitulu a do svätyne Božieho Milosrdenstva v Smižanoch. Púť sme začali sv. omšou na Mariánskej Hore v Levoči. Potom sme si prezreli farský chrám sv. Jakuba, kde sa nachádza aj oltár majstra Pavla z Levoče. Následne sme navštívili Spiškú Kapitulu, sídlo spišského biskupstva. Navštívili sme katedrálu sv. Martina, kňazský seminár a kaplnku sv. Jána Nepomuckého, pomodlili sme sa pri hrobe Mons. Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa. Osviežili sme sa v blízkom Spišskom salaši a našu púť sme zavŕšili vo Svätyni Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, kde sme sa pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Každý bol obdarovaný obrazom Božieho Milosrdenstva pátrom Vladimírom Peklanským z rehole palottínov a pozreli sme si aj výstavu darov, ktoré pri rôznych stretnutiach dostal Sv. Otec sv. Ján Pavol II. a ktorých výstava sa nachádza práve v Smižanoch. Duchovne nás sprevádzal miestny správca farnosti dp. Pavol Pečko a kaplán z Likavky dp. Michal Pásztor, ktorý na Spiši študoval.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 20:12
Aug 152015
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sobotu 15. augusta 2015  sme oslávili Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, patrónky nášho kostola a farnosti. Slávnostnú sv. omšu celebroval dp. Peter Hudec, farár zo Žarnovice. Popoludní sa vo farskom dvore uskutočnilo spoločné stretnutie farníkov pri hudbe, guľáši, fazuľovici, pive a kofole. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí toto stretnutie pripravili a ktorí sa ho zúčastnili.

Čítať ďalej »

 Publikoval o 20:02
Apr 282015
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKoncom apríla 2015 bola pre farský kostol vyrobená nová priestrannejšia spovednica. Výrobu novej spovednice odobrila farská rada a povolenie na jej zhotovenie dal biskupský úrad v Žiline. Spovednicu vyhotovila a zmontovala firma Sovík s r.o. z Považskej Bystrice. Stará spovednica bola odvezená do O.Z Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom. Zároveň bol zakúpený obraz Božieho Milosrdenstva, umiestnený na stene v blízkosti spovednice. Nová spovednica aj s obrazom boli požehnané 29. apríla 2015 po večernej sv. omši.

Čítať ďalej »